Reklamační řád

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupující je povinen informovat prodávajícího elektronicky na info@baby-obchudek.cz o závadě zboží bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku a doložit nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle druhu vady požadovat:

  • u vady odstranitelné – opravu nebo výměnu za nové zboží
  • u vady neodstranitelné – přiměřenou slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravně.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití.

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

U použitého zboží (v sekci Bazárek) kupující neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění je 12 měsíců od převzetí zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne předání nebo doručení zboží prodávajícímu. Povinností kupujícího je zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě (vhodný chránící obalový materiál a označení zásilky příslušnými symboly). Zboží by mělo být ideálně v původním obalu vč. veškerého příslušenství a doručeno na adresu: Baby obchůdek s.r.o, Vitry 2153, 272 01 Kladno.

Copyright © 2021 baby-obchudek.cz. All Rights Reserved.