Obchodní podmínky

1.  Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami pro nákup zboží v internetovém obchodě www.baby-obchudek.cz, kdy na jedné straně je společnost Baby obchůdek s.r.o. (dále jen "prodávající") a na straně druhé kupující (dále jen "kupující").

Prodávající je Baby obchůdek s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27,710 00 Ostrava, IČO: 050 07 771, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85074.

Kupující je zákazník internetového obchodu www.baby-obchudek.cz.

Spotřebitel je fyzická osoba, která vstupuje do právního vztahu za účelem, který se netýká její obchodní činnosti či samostatně výdělečné činnosti.

2. Uzavření smlouvy

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a jejich použití kupující nenamítá.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Všechny ceny jsou uvedeny vč. veškerých daní (např. DPH) a poplatků. Nezahrnují pouze náklady na doručení zboží.

Pokud kupující má zájem o více než 10 kusů od jednoho výrobku, je nutné předem kontaktovat prodávajícího a domluvit se na možnostech prodeje.

Uzavřít smlouvu lze učinit elektronickou objednávkou na webových stránkách www.baby-obchudek.cz přes registrační účet nebo bez registrace.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v případě, že zboží není skladem a není možné ho u dodavatele už objednat. V tomto případě se prodávající domluví s kupujícím na vyjmutí daného zboží objednávky, v případě neakceptaci má kupující možnost celou objednávku bezplatně stornovat.

3. Dodací a platební podmínky

Je-li u zboží uvedeno "skladem", nachází se zboží v externím skladu. V tomto případě prodávající zboží odešle do 5 pracovních dnů. Pokud zboží není skladem (tj. uvedeno "dostupné na objednávku"), prodávající zboží vyexpeduje do 10 pracovních dnů, pokud ho bude možné u dodavatele objednat.

Doklad ke zboží (fakturu) odešle prodávající kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Doklad je zasílán elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Cena dopravy a způsob doručení je zde.

4. Storno objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může objednávku bezplatně zrušit, pokud nedojde k odeslání zboží. Storno provede elektronicky na e-mail: info@baby-obchudek.cz.

Pokud již dojde k expedici zboží, kupující je povinen zboží převzít.

Dle §1829 Občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) možnost odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní ode dne převzetí zboží. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy musí kupující zakoupené zboží vrátit prodávajícímu. Zboží musí být vráceno osobně či doručeno (ne na dobírku) na adresu Baby obchůdek s.r.o., Edvarda Beneše 1008/26, 747 05 Opava. Prodávající je povinen peníze za zboží vč. nákladů na dodání zboží vrátit do 14 dnů na číslo účtu uvedené v odstoupení. Zboží musí být při odstoupení od smlouvy kompletní (vč. příslušenství, návodu apod.), ideálně i vč. původního obalu. Pokud kupující již nemá zboží kompletní, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže dodat. Pokud je vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst nárok na vrácené částce. Prodávající vrací v takovém případě jen takto sníženou kupní cenu kupujícímu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.

Prodávající může odstoupit od smlouvy, pokud se objednané zboží již nevyrábí nebo ho není možné již u dodavatele objednat. Také může odstoupit v případě, že dojde k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatele zboží objednává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající neprodleně kupujícího informuje o změně ceny a pokusí se o dohodu, pokud nedojde k dohodě, má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží při převzetí zboží od přepravce. V případě zjištění jakékoliv nesrovnalosti ihned kontaktovat přepravce. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je zde.

5. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen informovat prodávajícího o závadě zboží bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku a doložit nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití.

U použitého zboží (v sekci Bazárek) kupující neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění je 12 měsíců od převzetí zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Reklamační řád je zde.

6. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s jejich zpracováním.

Toto zpracování a shromažďování osobních údajů opravňuje prodávajícího zasílat informace souvisejících se zbožím a službami kupujícímu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na jeho e-mailovou adresu, pokud zaškrtne souhlas se zasíláním novinek a akcí.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než externím dopravcům, kterým jsou data předávána v minimálním rozsahu, nezbytně nutném za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Bližší informace jsou uvedeny z Zásadách ochrany osobních údajů zde.

7. Závěrečná ustanovení

Pokud je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, zůstane smlouva v ostatních bodech platná a účinná.

Vztahy a případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné soudy České republiky.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy v platném znění.

Kontaktní údaje:

  • pro doručování: Baby obchůdek s.r.o., Edvarda Beneše 1008/26, 747 05 Opava
  • elektronicky: info@baby-obchudek.cz
  • telefonicky: 734 644 970

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.2.2021.

Copyright © 2021 baby-obchudek.cz. All Rights Reserved.